Wedstrijdreglement ‘WIN een make-over van je kot MET FLOOR’

Artikel 1 Organisator en reglement

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel en met KBO-nummer 0454 423 323, hierna genoemd de Organisator, organiseert ter promotie van producten van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij een wedstrijd zonder aankoopverplichting die als doel heeft de imagobevordering van producten van eigen bodem.

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de organisator via Facebook en Instagram organiseert. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en/of Instagram en is niet geassocieerd met Facebook en/of Instagram. Facebook en/of Instagram kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden door de deelnemers.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website http://www.floor.be/blog. De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, kan hiervoor een e-mail sturen naar info@floor.be

Artikel 2 Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in Vlaanderen tussen 18 en 30 jaar. Met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. natuurlijke personen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3 Wedstrijd

De wedstrijd loopt van 6 oktober 2020 (10:00) tot 30 november 2020 (23:59). Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op 30 november 2020 om 23:59:59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.

De deelnemer dient voor deelname een foto te nemen van een upcycling-project met betrekking tot het gekregen Floor-plantje en deze op te laden op sociale media (Facebook of Instagram) en Floor te taggen.

Artikel 4 Prijs

De wedstrijdprijs omdat per winaar een kot-make-over. Er is één kot-make-over te winnen. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal deelnemen aan de wedstrijd en kan maximaal één prijs winnen.

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 5 Winnaar

De hoofdprijs wordt uitgereikt aan de deelnemer met de meest originele foto. De Organisator zal de winnaar via sociale media. Dit gebeurt tussen 30 november – 7 december 2020.

Artikel 6 Verloop van de wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 7 Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.Artikel 8 Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.Artikel 9 Vrijwaring tegen rechten van derden

Deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en

intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de Organisator van

iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de Organisator.

Stockfoto’s mogen derhalve niet worden ingezonden. Foto’s waarop mogelijk recht rust van derden (bekende Vlamingen, fotomodellen, etc), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.

 

Artikel 10

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website ‘floor.be ’ worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Facebookaccount

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar.

Deze gegevens worden eveneens opgenomen in een bestand voor direct marketing (vb. om promotiemateriaal te verzenden).

De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacyvoorwaarden en de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voormelde website van de organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de voormelde verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 11 Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.Artikel 12 Beschikbaarheid

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De Organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.