Wedstrijdreglement – WIN een plantencheque van €250 met Floorify

Het onderstaand reglement is van toepassing op de VLAM Floorify wedstrijd (hierna de “Wedstrijd”) van VLAM vzw.

Artikel 1: De Organisator en reglement

VLAM vzw (Vlaams Centrum Voor Agro- en Visserijmarketing) met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel (Schaarbeek), Koning Albert II-laan 35 bus 50 en met KBO-nr. 0454 423 323, is de organisator van de Wedstrijd (hierna de ”Organisator”).

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de organisator via Instagram organiseert.

De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram en is niet geassocieerd met Instagram. Instagram kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden door de deelnemers. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname

2.1. Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België die bij aanvang van de Wedstrijd minimum 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen.

Personen die werkzaam zijn voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook alle gezinsleden van deze personen, kunnen niet deelnemen.

Voor minderjarigen geldt dat zij mogen aan de Wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De wettelijke vertegenwoordigers hebben dan in het kader van deze Wedstrijd alle toestemmingen, goedkeuringen en handelingen gegeven of gesteld. De Organisator kan hiervan op ieder moment de geschreven bevestiging vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan de Organisator hem of haar uitsluiten van verdere deelname aan de Wedstrijd. De Organisator kan zijn of haar recht op een prijs in dat geval ook afnemen.

2.2. Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd dient de deelnemer:

 • De pagina van Floorify te volgen op Instagram
 • De gemaakte creatie van zijn/haar ecosysteem te delen op Instagram met de hashtag ‘#floorify’
 • De gedeelde foto publiek zichtbaar te maken

2.3 De deelnemer kan slechts één prijs winnen en dus slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd.

2.4. Het is niet mogelijk om op een andere wijze aan deze Wedstrijd deel te nemen dan degene die in onderhavig reglement wordt beschreven.

Artikel 3: De winnaar

 • De winnaar is diegene die het mooiste ecosysteem heeft gemaakt, de pagina van Floorify volgt en de creatie gedeeld heeft op Instagram met de hashtag ‘#floorify’. Dit zal beoordeeld worden door een deskundige jury die hiervoor werd aangeduid.
 • De jury zal de winnaar beoordelen op basis van de volgende criteria: originaliteit, creativiteit, inventiviteit en aanwezigheid van een plant. De jury beoordeelt dan met een cijfer op de schaal van 1 t/m 10, waarbij 1 als zeer slecht en 10 als uitmuntend wordt gezien. Inzendingen met een score van 1 voor een van de bovenstaande criteria vallen direct af.
 • In geval van een ex aequo zal de winnaar bepaald worden op basis van de deelnemer die als eerste meegedaan heeft aan de wedstrijd.
 • Met de winnaar van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs.
 • Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4: Prijzen

4.1. De volledige prijzenpot bestaat uit: een plantencheque t.w.v. 250 euro.

4.2. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

4.3. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

4.4. De Organisator, de bij de Wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

4.5. De prijs wordt door de Organisator telefonisch meegedeeld en later opgestuurd naar het adres van de winnaar.

Artikel 5: Looptijd van de Wedstrijd

 De wedstrijd start op 07/10/2019 (07:30:59) en stopt op 31/10/2019 (23:59:59). Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op 31/10/2019 om 23:59:59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.

Artikel 6: Intellectuele rechten

De winnaars geven hun kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze Wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het einde van deze Wedstrijd. De winnaars doen afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent.

Artikel 7: Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. een ongewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van het organiserende bedrijf, verveelvoudiging van accounts,…) of inbreuk op dit reglement, heeft de Organisator het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten, onverminderd de andere rechtsmiddelen van de Organisator. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de Organisator, de bij de Wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De Organisator heeft in die gevallen ook het recht om:

(i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en

(ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de Organisator, de bij de Wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade)

Artikel 8: Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de Organisator in verband met de Wedstrijd neemt.

Artikel 9: Wijziging of annulering van de Wedstrijd

9.1. De Organisator kan de looptijd van de Wedstrijd wijzigen, de invulling van de Wedstrijd wijzigen of de Wedstrijd volledig stopzetten, wanneer Organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen.

Als er wijzigingen zijn, zal de Organisator deze verwerken in een aangepast Wedstrijdreglement. De Organisator zal dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

9.2. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

9.3. De Organisator, noch bij de Wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de Wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisator, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De Organisator, de bij de Wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de Wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisator, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. 

Artikel 11: Persoonsgegevens

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website http://www.floor.be/blog/wedstrijdreglement-floorify/ worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Instagramaccount

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar. De deelnemer gaat eveneens akkoord met deelname aan een fotografische of audiovisuele reportage, zonder recht op bijkomende vergoedingen bij winnen van de wedstrijd.).

Deze gegevens worden eveneens opgenomen in een bestand voor direct marketing (vb. om promotiemateriaal te verzenden).

Indien u er voor opteert om de inschrijvingsgegevens ook te gebruiken voor een inschrijving op de nieuwsbrief van de voormelde website, dan worden de gegevens eveneens opgenomen in het nieuwsbriefbestand (vb. om u de nieuwsbrief te kunnen bezorgen).

Andere verwerkingen.

De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacyvoorwaarden en de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voormelde website van de organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de voormelde verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 12: Communicatie

De Organisator is niet verplicht om op een andere manier over de Wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

Artikel 13: Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. 

Artikel 14: Beschikbaarheid 

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden. 

Artikel 13: Klachten

Elke klacht in verband met de Wedstrijd moet schriftelijk en binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende adres gestuurd worden: anneleen.vinck@vlam.be. De Organisator behandelt enkel de klachten die schriftelijk via dit adres en binnen die termijn ingediend zijn. De Organisator beoordeelt de klacht en doet er een definitieve uitspraak over.

Artikel 14: Diverse bepalingen

14.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

14.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

14.3 Op deze Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.