Wedstrijdreglement Floor 2017

Wedstrijdreglement ‘Win een pretpakket van Eva Mouton’

 Artikel 1

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel, hierna genoemd de Organisator, organiseert ter promotie van producten van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij een wedstrijd zonder aankoopverplichting die als doel heeft de imagobevordering van producten van eigen bodem. De wedstrijd loopt van 2 mei 2017 (14:00) tot 28 mei 2017 (23:59).

Artikel 2

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in Vlaanderen op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn (18 jaar), met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. natuurlijke personen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3

De wedstrijd verloopt via de #floorify op Facebook en Instagram. De deelnemer dient voor deelname via Facebook of Instagram een foto te uploaden van een plantje in zijn/haar blokomgeving met vermelding “#floorify”.

Artikel 4

Er zijn 12 pakketten van Eva Mouton te winnen. Deze pakketten bevatten een notebook en muurstickers. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal deelnemen aan de wedstrijd en kan maximaal één prijs winnen. De jury kan steeds beslissing om extra prijzen weg te schenken.

Artikel 5

Een jury bestaande uit werknemers van de Organisator beslissen welke 12 deelnemers een prijs winnen. De hoofdprijs wordt uitgereikt aan de deelnemer met de beste deelname. De jury houdt bij de jurering onder andere rekening met de originaliteit van de creatie en het inspiratieniveau van de creatie.

De bekendmaking van de winnaars zal gebeuren via Facebook of Instagram. De Organisator vraagt aan de winnende deelnemers om adres- en contactgegevens (telefoon en e-mail) door te mailen naar het adres info@floor.be. De pretpakketten worden per post naar het opgegeven adres verzonden. Het bekendmaken en contacteren van de winnaars gebeurt tussen 8 – 29 mei 2017.

Winnende deelnemers die geen correcte adres- en contactgegevens meedelen aan de Organisator tegen uiterlijk 30 juni 2017, verzaken aan hun recht op het ontvangen van de prijs en kunnen hier geen aanspraak meer op maken.

Artikel 6

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar, is niet inruilbaar voor geld en kan slechts aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 7

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 8

Bij schending van het wedstrijdreglement of poging tot fraude, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet. Meervoudige deelname van eenzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Er kan slechts één winnaar per postadres zijn.

Artikel 9

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd is uitgesloten.

Artikel 10

De winnaars aanvaarden dat het adres zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de media en op de website Floor.be. Ook de gegeven antwoorden mogen gepubliceerd worden in de media en op de website Floor.be.

Artikel 11

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt de Organisator de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door de Organisator wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze actie en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten- en dienstenaanbod van de Organisator. Elke winnaar van deze actie geeft evenwel toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, te 1000 Brussel. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de Organisator de toestemming tot publicatie van zijn naam, woonplaats, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de actie en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 12

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de georganiseerde wedstrijd, haar uitkomst of onderhavig wedstrijdreglement, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Brussel.

Artikel 13

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De Organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.