Uncategorized

Actiereglement ‘A message floor you’

Artikel 1 Organisator en reglement

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel en met KBO-nummer 0454 423 323, hierna genoemd de Organisator, organiseert ter promotie van producten van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij een actie zonder aankoopverplichting die als doel heeft de imagobevordering van producten van eigen bodem.

Dit reglement bevat de voorwaarden en de regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de actie. Deelname aan deze actie impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.floor.be. De deelnemers die een kopij van huidig reglement wensen te ontvangen, kunnen een aanvraag doen op het info@floor.be

Artikel 2 Deelnemers

De actie staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in Vlaanderen tussen 18 en 30 jaar en ingeschreven aan een Vlaamse hogeschool of universiteit voor het academiejaar 2020-2021. Met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. natuurlijke personen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3 Wedstrijd

De wedstrijd loopt van 1 oktober 2020 (10:00) tot 31 oktober 2020 (23:59) of tot zolang de voorraad strekt. (2.000 planten). Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op *** om 23:59:59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.

De actie verloopt via de blog (http://www.floor.be/blog). De deelnemer dient voor deelname een registratieformulier in te vullen om zo een plantje te schenken aan een vriend. De deelnemer kan ook een persoonlijke boodschap opmaken. Deze boodschap bevat geen verwijzingen van racistische, seksistische of agressieve aard.

De deelnemer (afzender) dient het adres van de ontvanger correct in te voeren.

Het adres van de ontvanger dient bewoond te zijn, het pakket moet kunnen worden afgeleverd worden tijdens de kantooruren. Na inschrijving kan het adres van de ontvanger niet meer worden gewijzigd. Wanneer het pakket niet kan worden afgeleverd omdat het adres foutief is, zal het pakket niet opnieuw worden verzonden naar een ander adres. Na 2 bezorgpogingen zal het pakket naar een ophaalpunt worden gebracht waar het 7 dagen zal worden bewaard. Beschadigde pakketten/plantjes (bijvoorbeeld door transport) worden niet vergoed of vervangen door een nieuw pakket/plantje.

Artikel 4 Prijs

Er zijn 2.000 gratis plantjes te verkrijgen. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal registreren en kan maximaal 1 plantje wegschenken. De plantjes worden verzonden aan de eerste 2.000 registraties via een pakketservice.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot het verkrijgen van een plantje. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen product. Een product is ondeelbaar, is niet inruilbaar voor geld en kan slechts aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 7 Verloop wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 8 Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

Artikel 9 Aanvaarding van het reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.

Artikel 11 Privacyvoorwaarden

Overeenkomstig de  privacyverklaring op de website www.floor.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • E-mailadres

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar.

Artikel 12 Bevoegde rechtbanken

Dit actiereglement werd opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de georganiseerde actie, haar uitkomst of onderhavig wedstrijdreglement, zal voorgelegd worden aan de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement  Brussel.

Artikel 13 Beschikbaarheid

De actie is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De Organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de actie en de bescherming van het systeem en de gegevens. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de actie tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.

Wedstrijdreglement ‘WIN een make-over van je kot MET FLOOR’

Artikel 1 Organisator en reglement

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel en met KBO-nummer 0454 423 323, hierna genoemd de Organisator, organiseert ter promotie van producten van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij een wedstrijd zonder aankoopverplichting die als doel heeft de imagobevordering van producten van eigen bodem.

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de organisator via Facebook en Instagram organiseert. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en/of Instagram en is niet geassocieerd met Facebook en/of Instagram. Facebook en/of Instagram kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden door de deelnemers.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website http://www.floor.be/blog. De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, kan hiervoor een e-mail sturen naar info@floor.be

Artikel 2 Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in Vlaanderen tussen 18 en 30 jaar. Met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. natuurlijke personen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3 Wedstrijd

De wedstrijd loopt van 6 oktober 2020 (10:00) tot 30 november 2020 (23:59). Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op 30 november 2020 om 23:59:59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.

De deelnemer dient voor deelname een foto te nemen van een upcycling-project met betrekking tot het gekregen Floor-plantje en deze op te laden op sociale media (Facebook of Instagram) en Floor te taggen.

Artikel 4 Prijs

De wedstrijdprijs omdat per winaar een kot-make-over. Er is één kot-make-over te winnen. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal deelnemen aan de wedstrijd en kan maximaal één prijs winnen.

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 5 Winnaar

De hoofdprijs wordt uitgereikt aan de deelnemer met de meest originele foto. De Organisator zal de winnaar via sociale media. Dit gebeurt tussen 30 november – 7 december 2020.

Artikel 6 Verloop van de wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 7 Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.Artikel 8 Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.Artikel 9 Vrijwaring tegen rechten van derden

Deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en

intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de Organisator van

iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de Organisator.

Stockfoto’s mogen derhalve niet worden ingezonden. Foto’s waarop mogelijk recht rust van derden (bekende Vlamingen, fotomodellen, etc), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.

 

Artikel 10

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website ‘floor.be ’ worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Facebookaccount

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar.

Deze gegevens worden eveneens opgenomen in een bestand voor direct marketing (vb. om promotiemateriaal te verzenden).

De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacyvoorwaarden en de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voormelde website van de organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de voormelde verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 11 Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.Artikel 12 Beschikbaarheid

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De Organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.

Wedstrijdreglement – Win een kamerplant met Floor

Artikel 1

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel, hierna genoemd de Organisator, organiseert ter promotie van producten van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij een wedstrijd zonder aankoopverplichting die als doel heeft de imagobevordering van producten van eigen bodem. De wedstrijd loopt van 2 mei 2018 (10:00) tot 30 juni 2018 (23:59).

Artikel 2

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in Vlaanderen op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn (18 jaar), met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. natuurlijke personen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3

De wedstrijd verloopt via de blog (http://www.floor.be/blog/win-een-kamerplant-met-floor/). De deelnemer dient voor deelname de oplossing van het kruiswoordraadsel, dat in de periode van de wedstrijd te vinden zal zijn in de blokpunten van CM, op te geven op de hierboven genoemde pagina.

Artikel 4

Er is één kamerplant te winnen. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal deelnemen aan de wedstrijd en kan maximaal één prijs winnen.

Artikel 5

De hoofdprijs wordt uitgereikt aan de deelnemer die de juiste oplossing van het kruiswoordraadsel opgaf en die de schiftingsvraag het dichtst benaderde. De Organisator zal de winnaar per email contacteren. Dit gebeurt tussen 2 – 8 juli 2018.

Artikel 6

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar, is niet inruilbaar voor geld en kan slechts aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 7

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 8

Bij schending van het wedstrijdreglement of poging tot fraude, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet. Meervoudige deelname van eenzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Er kan slechts één winnaar per postadres zijn.

Artikel 9

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd is uitgesloten.

Artikel 10

De winnaars aanvaarden dat het adres zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de media en op de website Floor.be. Ook de gegeven antwoorden mogen gepubliceerd worden in de media en op de website Floor.be.

Artikel 11

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt de Organisator de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door de Organisator wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze actie en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten- en dienstenaanbod van de Organisator. Elke winnaar van deze actie geeft evenwel toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, te 1000 Brussel. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de Organisator de toestemming tot publicatie van zijn naam, woonplaats, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de actie en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 12

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de georganiseerde wedstrijd, haar uitkomst of onderhavig wedstrijdreglement, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Brussel.

Artikel 13

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De Organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.

Wedstrijdreglement ‘Win een notitieboek met muurstickers van Eva Mouton’ 2018

Artikel 1

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel, hierna genoemd de Organisator, organiseert ter promotie van producten van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij een wedstrijd zonder aankoopverplichting die als doel heeft de imagobevordering van producten van eigen bodem. De wedstrijd loopt van 21 februari 2018, vanaf de publicatie van de aankondiging op het Instagram-account van Floor (@floorify) om 16:00, tot 28 februari 2018 (23:59) of tot zolang de voorraad strekt.

Artikel 2

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in Vlaanderen op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn (18 jaar), met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. natuurlijke personen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3

De wedstrijd verloopt via de Instagram-account van Floor (@floorify). De deelnemer dient voor deelname te reageren op de aankondiging van de wedstrijd met de vermelding “#floorify”. De eerste 16 die voldoen aan deze voorwaarden winnen een notitieboek.

Artikel 4

Er zijn 16 notitieboeken met muurstickers van Eva Mouton te winnen. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal deelnemen aan de wedstrijd en kan maximaal één prijs winnen.

Artikel 5

De Organisator vraagt aan de winnende deelnemers om adres- en contactgegevens (telefoon en e-mail) door te mailen naar het adres info@floor.be. De notitieboeken worden per post naar het opgegeven adres verzonden.

Winnende deelnemers die geen correcte adres- en contactgegevens meedelen aan de Organisator tegen uiterlijk 28 februari 2018, verzaken aan hun recht op het ontvangen van de prijs en kunnen hier geen aanspraak meer op maken.

Artikel 6

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar, is niet inruilbaar voor geld en kan slechts aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 7

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 8

Bij schending van het wedstrijdreglement of poging tot fraude, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet. Meervoudige deelname van eenzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Er kan slechts één winnaar per postadres zijn.

Artikel 9

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd is uitgesloten.

 

Artikel 10

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt de Organisator de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door de Organisator wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze actie en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten- en dienstenaanbod van de Organisator. Elke winnaar van deze actie geeft evenwel toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, te 1000 Brussel. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de Organisator de toestemming tot publicatie van zijn naam, woonplaats, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de actie en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 11

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de georganiseerde wedstrijd, haar uitkomst of onderhavig wedstrijdreglement, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Brussel.

Artikel 12

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De Organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.

Wedstrijdreglement Floor 2017

Wedstrijdreglement ‘Win een pretpakket van Eva Mouton’

 Artikel 1

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel, hierna genoemd de Organisator, organiseert ter promotie van producten van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij een wedstrijd zonder aankoopverplichting die als doel heeft de imagobevordering van producten van eigen bodem. De wedstrijd loopt van 2 mei 2017 (14:00) tot 28 mei 2017 (23:59).

Artikel 2

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in Vlaanderen op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn (18 jaar), met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. natuurlijke personen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3

De wedstrijd verloopt via de #floorify op Facebook en Instagram. De deelnemer dient voor deelname via Facebook of Instagram een foto te uploaden van een plantje in zijn/haar blokomgeving met vermelding “#floorify”.

Artikel 4

Er zijn 12 pakketten van Eva Mouton te winnen. Deze pakketten bevatten een notebook en muurstickers. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal deelnemen aan de wedstrijd en kan maximaal één prijs winnen. De jury kan steeds beslissing om extra prijzen weg te schenken.

Artikel 5

Een jury bestaande uit werknemers van de Organisator beslissen welke 12 deelnemers een prijs winnen. De hoofdprijs wordt uitgereikt aan de deelnemer met de beste deelname. De jury houdt bij de jurering onder andere rekening met de originaliteit van de creatie en het inspiratieniveau van de creatie.

De bekendmaking van de winnaars zal gebeuren via Facebook of Instagram. De Organisator vraagt aan de winnende deelnemers om adres- en contactgegevens (telefoon en e-mail) door te mailen naar het adres info@floor.be. De pretpakketten worden per post naar het opgegeven adres verzonden. Het bekendmaken en contacteren van de winnaars gebeurt tussen 8 – 29 mei 2017.

Winnende deelnemers die geen correcte adres- en contactgegevens meedelen aan de Organisator tegen uiterlijk 30 juni 2017, verzaken aan hun recht op het ontvangen van de prijs en kunnen hier geen aanspraak meer op maken.

Artikel 6

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar, is niet inruilbaar voor geld en kan slechts aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 7

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 8

Bij schending van het wedstrijdreglement of poging tot fraude, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet. Meervoudige deelname van eenzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Er kan slechts één winnaar per postadres zijn.

Artikel 9

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd is uitgesloten.

Artikel 10

De winnaars aanvaarden dat het adres zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de media en op de website Floor.be. Ook de gegeven antwoorden mogen gepubliceerd worden in de media en op de website Floor.be.

Artikel 11

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, stelt de Organisator de deelnemers op de hoogte van het feit dat hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door de Organisator wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze actie en om de deelnemers in de toekomst op de hoogte te houden van het producten- en dienstenaanbod van de Organisator. Elke winnaar van deze actie geeft evenwel toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, te 1000 Brussel. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de Organisator de toestemming tot publicatie van zijn naam, woonplaats, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de actie en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Artikel 12

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de georganiseerde wedstrijd, haar uitkomst of onderhavig wedstrijdreglement, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank te Brussel.

Artikel 13

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De Organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.

Oplossingen kruiswoordraadsel Zero Copy

Zat je helemaal vast bij het Floor-kruiswoordraadsel? Piep hier dan even voor de juiste oplossingen.

Horizontaal

2. Geen café zonder bier, en al zeker geen plant zonder water.

4. De dikke blaadjes van de vetplant zorgen ervoor dat de plant een keertje vergeten water geven  perfect overleeft.

7. Het sap dat uit het blad van de aloe vera komt, wordt al eeuwen lang gebruikt om brandwonden en een droge huid te verzachten.

11. Het is ondertussen alweer een tijdje hip om je vensterbank te pimpen met een Sanseveria.

12. Tulpen zijn de nationale trots van onze noorderburen, maar wist je dat er ook in België tulpen gekweekt worden?

13. Een varen heeft sporen op zijn blad. Zo plant hij zich voort in het bos, maar ook in je woonkamer voelt hij zich in zijn nopjes.

Verticaal

  1. Wie ooit botste met een cactus zal het beamen: auw!

3. Op Floor vind je alles om binnen en buiten op te fleuren met bloemen en groen.

5. Noem ons maar gerust een plantlady.

6. De Gentse azalea wordt al jaren gekweekt in de regio rond Gent en is dus een echte Gaantse.

8. Helemaal terug uit de nineties: macramé!

 

 

 

 

Floor: wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Floor 2014: Kot make-over

Algemeen

Dit reglement legt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “win een groene kot make-over t.w.v. 500 euro” (hierna “wedstrijd”), georganiseerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw (hierna “VLAM vzw”), met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel in samenwerking met Flair.

De wedstrijd vindt plaats op de website www.flair.be.

Dit wedstrijdreglement is ter aanvulling van het algemene wedstrijdreglement van Sanoma Media Belgium NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Stationsstraat 55 (hierna “Sanoma” genoemd). Dit is een wedstrijd zonder aankoopverplichting.

Voorwaarden deelname

Deelname aan deze wedstrijd staat vrij aan elke student, minstens 18 jaar oud, die woont in Vlaanderen en die geldig ingeschreven is aan een instelling van hoger onderwijs in Vlaanderen. De deelnemer moet dit kunnen bewijzen via een geldig inschrijvingsformulier indien hierom wordt gevraagd. Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk via internet. Elke deelnemer verbindt zich ertoe zijn gegevens naar waarheid in te vullen. Vermelding van de naam, functie, postcode, plaats én het emailadres is noodzakelijk. Optioneel kan de deelnemer zijn gsm-nummer invullen. In geval van fraude (incl. incorrecte persoonsgegevens opgeven) vervalt elke deelname en zullen de gepaste acties worden genomen.

Deelnemers die de algemene voorwaarden accepteren, gaan ermee akkoord dat hun gegevens, waaronder maar niet beperkt tot het e-mailadres, door VLAM vzw voor niet-commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot e-mailmarketing, gebruikt kunnen worden. Ingeval van e-mailmarketing zal het te allen tijde mogelijk zijn om u uit te schrijven op een mailing.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen. Elke student heeft recht op één deelname.

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die VLAM vzw in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

VLAM vzw behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik en of bedrog plegen of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. VLAM vzw kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De wedstrijd

 De wedstrijd gaat van start op 23 september 2014 en loopt tot 29 september 2014 middernacht. Het aantal deelnemers aan de wedstrijd is onbeperkt. Deelname is beperkt tot één per deelnemer. Om geldig deel te nemen, dient de deelnemer zich geldig te registreren en een wedstrijdvraag plus een schiftingsvraag te beantwoorden. De wedstrijdvraag is:

–       ‘Wanneer ging Floor van start?’

–       De schiftingsvraag luidt: ‘Hoeveel personen zullen op 29 september 2014, middernacht hebben deelgenomen aan de wedstrijd?’

Indien een deelnemer tot winnaar verkozen wordt, wint deze een kot make-over t.w.v. 500 euro. De winnaar mag één kamer of ruimte uitkiezen die zal ingericht worden met bloemen en planten, in samenspraak met een lokale florist, ter waarde van maximaal €500.De prijs van deze wedstrijd is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan enkel toegekend worden aan de winnaar. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura, producten of diensten. De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.

De winnaar wordt ingelicht via email door VLAM vzw. Deelnemers die niet tot de winnaars behoren worden niet op de hoogte gebracht. De winnaar moet binnen één week reageren, zo niet vervalt zijn prijs naar de deelnemer met het juiste antwoord op de eerste vraag en op de schiftingsvraag dat het deelnemersaantal het tweede dichtst benadert. De datum van de make-over wordt in onderling overleg met VLAM vastgelegd. De make-over moet plaatsvinden binnen drie maanden na het einde van de wedstrijd.

Van de make-over op locatie zullen foto’s gemaakt worden. Deze worden inclusief alle mogelijke auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten eigendom van VLAM vzw. De deelnemer doet afstand van portretrechten. Deze foto’s kunnen verspreid worden via diverse kanalen zoals gedrukte en online bronnen en ingezet worden voor promotionele doeleinden. De deelnemer heeft het recht hier tegen te protesteren indien zijn/haar goede naam of eer in het gedrang komt.

De winnaar beschikt over het pand of heeft een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand om een make-over en de bijhorende fotoreportage te laten plaatsvinden.

Indien aan één of meerdere van deze voorwaarden niet is voldaan, heeft VLAM vzw het recht om een andere mogelijke winnaar aan te duiden, zonder enige vorm van compensatie.

Privacy

 De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat hij/zij VLAM vzw de toestemming verleent om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor promotionele doeleinden. Deze gegevens zullen verwerkt worden door VLAM vzw overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden enkel gecommuniceerd aan VLAM vzw.

De deelnemer heeft het recht op toegang en verbetering van zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer kan dit recht uitoefenen door een aangetekende brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van VLAM vzw.

Correspondentie

 Er zal geen correspondentie, noch telefonisch contact gevoerd worden over deze wedstrijd, niet tijdens de wedstrijd, noch erna (uitzondering: de aanvraag van het volledige wedstrijdreglement dat verkrijgbaar is op schriftelijke aanvraag via een voorgeadresseerde en voorgefrankeerde envelop, gericht aan VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel). Wel wordt de winnaar op de hoogte gesteld via email.

Aansprakelijkheid

 Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van VLAM vzw dit vereisen, behoudt VLAM vzw zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. VLAM vzw kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege VLAM vzw, noch kan VLAM vzw aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.

VLAM vzw kan evenmin aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd of uit de toekenning of het gebruik van de prijs, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van VLAM vzw. De organisator is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de websites van VLAM vzw of links naar websites van derden op de website of andere technische faciliteiten.

Auteursrechten

Alle materialen, merken, handelsnamen, logo’s, dienstmerken, of andere intellectuele eigendom die verschijnen op websites van VLAM zijn eigendom van VLAM vzw of verbonden vennootschappen, of worden met machtiging van de eigenaars gebruikt. Zij zijn beschermd door auteursrechten, merken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VLAM vzw gebruikt worden voor welk doel dan ook. Ongeoorloofde wijziging, verhuring, lening, transmissie en uitzending is verboden. Het materiaal op deze websites mag niet worden verkocht, in licentie gegeven, of op enige andere manier worden verdeeld aan derden. VLAM vzw behoudt zich het recht voor ten alle tijde haar toestemming in te trekken. Aan ieder ongeoorloofd gebruik zal onmiddellijk een einde gesteld worden op verzoek van VLAM vzw.

Anderzijds blijven materialen en rechten van Sanoma exclusief eigendom van deze.

Privacy Policy

 Door deelname aan de wedstrijd stemt u in met bovenstaande bepalingen. Indien u niet instemt met deze bepalingen verzoeken wij u geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in het bestand van VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel. De wetten tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer verleent u het recht van inzage en correctie van uw gegevens. U kan zich kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing op bovenstaand adres.

Bijkomende inlichtingen aangaande de toepassingen van de wet van 8 december 1992 kunnen worden bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel.

Wettelijke bepalingen

 Het volledige reglement van deze wedstrijd gratis verkrijgbaar in papieren of digitale versie op schriftelijke aanvraag via een voorgeadresseerde en voorgefrankeerde envelop of email, gericht aan VLAM vzw.

Op deze wedstrijd zijn onze algemene gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.Deze beslecht het geschil op soevereine wijze en zijn beslissing is bindend voor de deelnemers. De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter. Dit reglement werd opgesteld op 15/09/2014