Actiereglement ‘A message floor you’

Artikel 1 Organisator en reglement

VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel en met KBO-nummer 0454 423 323, hierna genoemd de Organisator, organiseert ter promotie van producten van de Vlaamse land- en tuinbouw en visserij een actie zonder aankoopverplichting die als doel heeft de imagobevordering van producten van eigen bodem.

Dit reglement bevat de voorwaarden en de regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de actie. Deelname aan deze actie impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.floor.be. De deelnemers die een kopij van huidig reglement wensen te ontvangen, kunnen een aanvraag doen op het info@floor.be

Artikel 2 Deelnemers

De actie staat open voor alle natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in Vlaanderen tussen 18 en 30 jaar en ingeschreven aan een Vlaamse hogeschool of universiteit voor het academiejaar 2020-2021. Met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. natuurlijke personen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Artikel 3 Wedstrijd

De wedstrijd loopt van 1 oktober 2020 (10:00) tot 31 oktober 2020 (23:59) of tot zolang de voorraad strekt. (2.000 planten). Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op *** om 23:59:59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd.

De actie verloopt via de blog (http://www.floor.be/blog). De deelnemer dient voor deelname een registratieformulier in te vullen om zo een plantje te schenken aan een vriend. De deelnemer kan ook een persoonlijke boodschap opmaken. Deze boodschap bevat geen verwijzingen van racistische, seksistische of agressieve aard.

De deelnemer (afzender) dient het adres van de ontvanger correct in te voeren.

Het adres van de ontvanger dient bewoond te zijn, het pakket moet kunnen worden afgeleverd worden tijdens de kantooruren. Na inschrijving kan het adres van de ontvanger niet meer worden gewijzigd. Wanneer het pakket niet kan worden afgeleverd omdat het adres foutief is, zal het pakket niet opnieuw worden verzonden naar een ander adres. Na 2 bezorgpogingen zal het pakket naar een ophaalpunt worden gebracht waar het 7 dagen zal worden bewaard. Beschadigde pakketten/plantjes (bijvoorbeeld door transport) worden niet vergoed of vervangen door een nieuw pakket/plantje.

Artikel 4 Prijs

Er zijn 2.000 gratis plantjes te verkrijgen. Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal registreren en kan maximaal 1 plantje wegschenken. De plantjes worden verzonden aan de eerste 2.000 registraties via een pakketservice.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot het verkrijgen van een plantje. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen product. Een product is ondeelbaar, is niet inruilbaar voor geld en kan slechts aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 7 Verloop wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 8 Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

Artikel 9 Aanvaarding van het reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.

Artikel 11 Privacyvoorwaarden

Overeenkomstig de  privacyverklaring op de website www.floor.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • E-mailadres

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar.

Artikel 12 Bevoegde rechtbanken

Dit actiereglement werd opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de georganiseerde actie, haar uitkomst of onderhavig wedstrijdreglement, zal voorgelegd worden aan de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement  Brussel.

Artikel 13 Beschikbaarheid

De actie is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De Organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de actie en de bescherming van het systeem en de gegevens. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de actie tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.